INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KONTRAHENTÓW

[ENG BELOW]

 1. Administratorem danych osób reprezentujących kontrahentów i ich pracowników wskazanych jako osoby kontaktowe jest PPUH PINUS SP Z.O.O Jerzy i Mariusz Smolarczyk (dalej – Administrator), z siedzibą w Skarbimierzu Osiedle (49-318), ul. Topolowa 15
 2. Dane osobowe osób reprezentujących Kontrahenta będą przetwarzane:
 • w celu wykonania umowy lub jako działania zmierzające do zawarcia umowy [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) przez okres jej trwania, oraz później:
 • w celach wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową przez okres do wygaśnięcia tych roszczeń,
 • w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych przez okres przewidziany w odpowiednich przepisach prawa. [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa]3. Podanie przez osoby reprezentujące Kontrahenta danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy. Ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy.4.Dane osobowe osób reprezentujących Kontrahenta i osób kontaktowych mogą być ujawnione na rzecz odbiorców, tj. podmiotów współpracujących z Administratorem, na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.5. Zgodnie z Rozporządzeniem osobom reprezentującym Kontrahenta oraz osobom wskazanym do kontaktu przysługuje :
 • Prawo dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii;
 • Prawo do sprostowania (poprawy) swoich danych;
 • Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego lub sprawowania władzy publicznej
 • W uzasadnionych przypadkach prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.6. Kontrahent jest zobowiązany powiadomić własnych pracowników i/lub podwykonawców o przekazaniu ich danych osobowych Administratorowi i jest zobowiązany do wypełnienia wobec nich wszelkich obowiązków, umożliwiających legalność takiego przekazania, w szczególności poinformuje o treści tej klauzuli.

 

ENG 

 1. The administrator of the data of persons representing contractors and their employees indicated as contact persons is PPUH PINUS SP Z.O.O Jerzy and Mariusz Smolarczyk (hereinafter – the Administrator), based in Skarbimierz Osiedle (49-318), ul. Topolowa 15
 2. Personal data of persons representing the Contractor will be processed:a) in order to perform a contract or as activities aimed at concluding a contract [legal basis Art. 6 sec. 1 b) Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (hereinafter the Regulation) for the period of its duration, and thereafter:

b) for purposes resulting from legally justified interests pursued by the Administrator, which means in particular service, investigation and defense against possible claims related to the concluded contract for the period until the expiry of these claims,

c) in order to fulfill the legal obligations incumbent on the Administrator, in particular accounting and tax obligations for the period provided for in the relevant provisions of law. [legal basis: Art. 6 sec. 1 c) of the Regulation – performance of an obligation imposed by law]

        3. Providing personal data by persons representing the Contractor is necessary to conclude the contract. Failure to do so will make it impossible to conclude a contract.

4. Personal data of persons representing the Contractor and contact persons may be disclosed to recipients, i.e. entities                     cooperating with the Administrator, on the basis of concluded contracts, in accordance with applicable law and only to the              extent necessary to perform this contract.

5. In accordance with the Regulation, the persons representing the Contractor and the contact persons are entitled to: The right to access your data and receive a copy of it; The right to rectify (correct) your data; The right to delete personal data in a situation where the processing of data does not result from a legal obligation or exercise of public authority In justified cases, the right to limit data processing; The right to lodge a complaint to the President of the Personal Data Protection Office if it is found that personal data is processed in violation of the provisions on the protection of personal data.

6. The contractor is obliged to notify his own employees and / or subcontractors about the transfer of their personal data to the Administrator and is obliged to fulfill all obligations towards them that enable the legality of such transfer, in particular he will inform about the content of this clause.

PPUH PINUS Jerzy, Mariusz Smolarczyk, Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój” (POIR) pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego PINUS Jerzy Smolarczyk, Mariusz Smolarczyk Spółka Jawna”.
Nr umowy POIR.03.04.00-16-0020/20. Wartość projektu: 299.912,22 zł.
Realizacja umowy o dofinansowanie nr POIR.03.02.02-00-0759/16 dotycząca projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania systemów okiennych nowej generacji”
w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Cel projektu: zakup urządzeń niezbędnych do utworzenia nowej linii technologicznej dedykowanej TotalGlass Planowane efekty: wdrożenie innowacyjnego systemu TotalGlass Wartość projektu: 5 993 478,34 zł z tego premia technologiczna: 2 697 065,24