Klauzula informacyjna dla kontrahenta

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KONTRAHENTÓW

 

 1. Administratorem danych osób reprezentujących kontrahentów i ich pracowników wskazanych jako osoby kontaktowe jest PPUH PINUS SP Z.O.O Jerzy i Mariusz Smolarczyk (dalej – Administrator), z siedzibą w Skarbimierzu Osiedle (49-318), ul. Topolowa 15
 2. Dane osobowe osób reprezentujących Kontrahenta będą przetwarzane:
  1. w celu wykonania umowy lub jako działania zmierzające do zawarcia umowy [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) przez okres jej trwania, oraz później:
  2. w celach wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową przez okres do wygaśnięcia tych roszczeń,
  3. w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych przez okres przewidziany w odpowiednich przepisach prawa. [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa]
 3. Podanie przez osoby reprezentujące Kontrahenta danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy. Ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy.
 4. Dane osobowe osób reprezentujących Kontrahenta i osób kontaktowych mogą być ujawnione na rzecz odbiorców, tj. podmiotów współpracujących z Administratorem, na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
 5. Zgodnie z Rozporządzeniem osobom reprezentującym Kontrahenta oraz osobom wskazanym do kontaktu przysługuje :
  1. Prawo dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii;
  2. Prawo do sprostowania (poprawy) swoich danych;
  3. Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego lub sprawowania władzy publicznej
  4. W uzasadnionych przypadkach prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.
 6. Kontrahent jest zobowiązany powiadomić własnych pracowników i/lub podwykonawców o przekazaniu ich danych osobowych Administratorowi i jest zobowiązany do wypełnienia wobec nich wszelkich obowiązków, umożliwiających legalność takiego przekazania, w szczególności poinformuje o treści tej klauzuli.
PPUH PINUS Jerzy, Mariusz Smolarczyk, Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój” (POIR) pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego PINUS Jerzy Smolarczyk, Mariusz Smolarczyk Spółka Jawna”.
Nr umowy POIR.03.04.00-16-0020/20. Wartość projektu: 299.912,22 zł.
Realizacja umowy o dofinansowanie nr POIR.03.02.02-00-0759/16 dotycząca projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania systemów okiennych nowej generacji”
w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Cel projektu: zakup urządzeń niezbędnych do utworzenia nowej linii technologicznej dedykowanej TotalGlass Planowane efekty: wdrożenie innowacyjnego systemu TotalGlass Wartość projektu: 5 993 478,34 zł z tego premia technologiczna: 2 697 065,24