Privacy Policy & Cookies

Czym są pliki cookies?

„Cookie” jest informacją wysyłaną przez serwer internetowy, przechowywaną przez przeglądarkę internetową, dzięki czemu może ona zostać ponownie odczytana w przyszłości. Jest to bardzo przydatne, gdy chcemy, aby przeglądarka zapamiętała konkretne informacje.

Cookies są używane przez prawie wszystkie strony internetowe do różnych celów:

 • analizowania zachowań odwiedzających daną stronę,
 • personalizacji stron i zapamiętywania preferencji odwiedzających,
 • zarządzaniu koszykami w sklepach internetowych,
 • śledzeniu zachowania ludzi na stronach internetowych i prezentowaniu reklam behawioralnych.


Nasza strona używa dwóch rodzajów cookies:

Stałe cookies – Google Analytics – zamieszczone w celu poznania w jaki sposób strona jest używana, aby poprawić nawigację na stronie. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Pliki te są wykorzystywane do zbierania informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z naszej strony. Wykorzystujemy te informacje do sporządzania raportów i aby pomóc nam udoskonalić witrynę. Ciasteczka gromadzą informacje w formie anonimowej, w tym liczbę osób odwiedzających witrynę, skąd odwiedzający zostali przekierowani na stronę, które strony odwiedzili.

Cookie związane z daną sesją – używane w związku z daną sesją przeglądarki dla poprawienia funkcjonalności strony. 

Usuwanie cookies

Większość przeglądarek internetowych pozwala na zarządzanie lub usunięcie plików cookie poprzez dostęp do ustawień przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies, w tym, jak zarządzać i usuwać cookie, należy odwiedzić stronę internetową: www.allaboutcookies.org.

 

Polityka prywatności – PINUS 

 

Firma Pinus P.P.U.H  z siedzibą w  Skarbimierzu, ul. Topolowa 15,  49-318 przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). 

PINUS P.P.U.H będzie przetwarzać dane osobowe przez okres korzystania ze Stron internetowych przez osobę, której dane dotyczą, lub do momentu do momentu żądania usunięcia zgromadzonych danych osobowych.

Niniejsza Polityka odnosi się do stron internetowych, w zakresie plików „cookies”, jak również innych podobnych technologii do rejestrowania informacji dotyczących Użytkowników, (zwanych dalej: „stronami internetowymi”)  których operatorem jest firma Pinus P.P.U.H  z siedzibą w  Skarbimierzu, ul. Topolowa 15, i gwarantuje Użytkownikom stron operatora prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które go dotyczą.

Prawa osoby, której dane osobowe  są przetwarzane:

Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez firmę Pinus ma prawo do :

 • dostępu do danych osobowych wraz z informacjami wskazanymi w art. 15 ust. 1 RODO.Jednocześnie osoba ta ma prawo żądać przekazania kopii jej danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w sytuacji, gdy:
  • dane te nie są już niezbędne do celów stanowiących podstawę ich przetwarzania;
  • zgoda stanowiąca podstawę przetwarzania danych osobowych została przez daną osobę cofnięta;
  • dane osobowe przetwarzane były przez firmę Pinus jako niezgodnie z prawem;
  • obowiązek usunięcia danych osobowych wynika z przepisów prawa wspólnotowego bądź krajowego;
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wyrażona przez osobę małoletnią, młodszą niż 16 lat.
 • żądania ograniczenia przetwarzanych danych w sytuacji, gdy:
  • osoba kwestionuje prawidłowość danych lub wobec złożenia sprzeciwu,
   o którym mowa w dalszej części niniejszej polityki prywatności – na okres pozwalający firmę Pinus na sprawdzenie poprawności przetwarzanych danych bądź rozpoznania zasadności sprzeciwu;
  • w sytuacji, gdy pomimo sprzeczności przetwarzania danych z przepisami prawa osoba, której dane dotyczą, zamiast usunięcia danych chce jedynie ograniczyć ich zakres w zbiorze, ustała konieczność przetwarzania danych osobowych dla WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A., jednak osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich dalszego przetwarzania dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony swych roszczeń;

W okresie ograniczenia przetwarzania danych osobowych, firma Pinus uprawniona jest do przechowywania danych, a ich przetwarzanie możliwe jest tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą, bądź też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

 • wydania jej tych danych osobowych, które dostarczyła administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Dane mogą zostać wydane bezpośrednio administratorowi wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą, gdy jest to technicznie możliwe.

Odmowa zrealizowania w/w żądań przez firmę Pinus musi znajdować uzasadnienie w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności w RODO.

Osoba, której dotyczą dane, może skorzystać z wyżej omówionych praw poprzez przesłanie stosownego żądania na adres e-mail: pinus@pinus-okna.pl 

 

 

Realizacja umowy o dofinansowanie nr POIR.03.02.02-00-0759/16 dotycząca projektu
pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania systemów okiennych nowej generacji”
w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Cel projektu: zakup urządzeń niezbędnych do utworzenia nowej linii technologicznej dedykowanej TotalGlass
Planowane efekty: wdrożenie innowacyjnego systemu TotalGlass
Wartość projektu: 5 993 478,34 zł z tego premia technologiczna: 2 697 065,24